Infolinia:+48 669 998 922
Obsługa wysyłek:+48 669 998 922
ARBITON KORNER MAKITA INDYWIDUALNE WYCENY!! REALIZACJE DOFINANSOWAŃ Z URZĘDU PRACY I EU!!
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Sklep Internetowy dekoratormarket.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

Dekoratormarket.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie dekoratormarket.pl, prowadzony przez pana Dariusza Zbyryt, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowa FARBACOL Dariusz Zbyryt z siedzibą w Zamościu, przy ul. Peowiaków 7a, 22-400 Zamość. Numer NIP: 922-000-88-99, REGON: 950021044, zwany dalej "dekoratormarket.pl" z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@dekoratormarket.pl. 

 

1. Sklep dekoratormarket.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie dekoratormarket.pl.

 

2. Klienci mają możliwość korzystania z dekoratormarket.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w dekoratormarket.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na dekoratormarket.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z sklep dekoratormarket.pl dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie e-mail na adres  salon@dekoratormarket.pl pisząc oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których sklep dekoratormarket.pl jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

 

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w dekoratormarket.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a sklepem dekoratormarket.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez dekoratormarket.pl, na warunkach określonych w Regulaminie.

 

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w dekoratormarket.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z dekoratormarket.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

 

5. Wszystkie produkty dostępne w dekoratormarket.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych dekoratormarket.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub jest dostarczona w formie tradycyjnej.

 

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w dekoratormarket.pl w zakładce Koszty i sposoby dostawy.

 

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem, a sklepem dekoratormarket.pl dotycząca zakupu danego produktu w dekoratormarket.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w dekoratormarket.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego.

 

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach dekoratormarket.pl, sklep dekoratormarket.pl może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia. 

 

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w dekoratormarket.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności: 

Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach sklep dekoratormarket.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu dekoratormarket.pl, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • Maestro
 • MasterCard Electronic

Karta musi mieć funkcjonalność płatności w internecie, na rachunku karty muszą być wystarczające środki, a karta nie może być zastrzeżona lub nieważna.
Pozytywna autoryzacja karty płatniczej jest równoznaczna z blokadą środków na rachunku posiadacza karty

 

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na stronie Czas realizacji zamówienia w zakładce "Informacje".

 

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w dekoratormarket.pl, sklep dekoratormarket.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

 

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 60 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. 

 

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach dekoratormarket.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce Gwarancje. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

 

14. Sklep dekoratormarket.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. 

 

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, pisząc e-mail na adres  salon@dekoratormarket.pl, lub w formie pisemnej na adres dekoratormarket.pl ul. starowiejska 23, 22-400 Zamość, na koszt sklepu dekoratormarket.pl, po wcześniejszym nadaniu numeru zgłoszenia, zgodnie z art. 13. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru zgłoszenia. 

 

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep dekoratormarket.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sklep dekoratormarket.pl albo sklep dekoratormarket.pl nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

 

17. Sklep dekoratormarket.pl rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep dekoratormarket.pl nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi sklep dekoratormarket.pl. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

 

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

 

19. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu dekoratormarket.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu dekoratormarket.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

 

20. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

 

21. Sklep dekoratormarket.pl może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach dekoratormarket.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez sklep dekoratormarket.pl, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w dekoratormarket.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 

22. Klient przy pierwszym logowaniu w dekoratormarket.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z sklepem dekoratormarket.pl.

 

23. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

 

24. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez sklep dekoratormarket.pl w ramach dekoratormarket.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

25. Oświadczamy, że odmawiamy wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

 

1. Sklep dekoratormarket.pl przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Sklep dekoratormarket.pl z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności sklep dekoratormarket.pl oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sklep dekoratormarket.pl oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem dekoratormarket.

 

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w dekoratormarket.pl jest Dariusz Zbyryt, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowa „FARBACOL” Dariusz Zbyryt z siedzibą w Zamościu, przy ul. Peowiaków 7a, 22-400 Zamość. Numer NIP: 922-000-88-99, REGON: 950021044

Podmiot wypełniający formularz rejestracyjny oświadcza, że:

podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

zapoznała się z ogólnymi warunkami sprzedaży i zobowiązuje się ich przestrzegać.

2.1. Podczas Rejestracji w dekorator market.pl podmiot zobowiązany jest do podania następujących danych:

adresu e-mail, który będzie loginem identyfikującym użytkownika,

hasła,

2.2 Po wypełnieniu i zaakceptowaniu elektronicznego formularza rejestracyjnego, podmiot uzyskuje status Klienta. Klient (w tym osoba działająca w imieniu Klienta nie będącego Konsumentem) wypełniając formularz rejestracyjny w polu dotyczącym wyrażenia zgody:

a) na przetwarzanie danych osobowych, wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) przez pana Dariusza Zbyryt, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowa „FARBACOL” Dariusz Zbyryt z siedzibą w Zamościu, przy ul. Peowiaków 7a, 22-400 Zamość. Numer NIP: 922-000-88-99, REGON: 950021044 – dalej FARBACOL w celach związanych z wykonaniem umowy sprzedaży przez FARBACOL. Dokonując tej czynności, Użytkownik jednocześnie oświadcza, że został poinformowany/a, o tym, że administratorem danych osobowych będzie pan Dariusz Zbyryt, oraz że przysługuje mu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz o tym, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do kontaktu z użytkownikiem, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz przepisami krajowymi.

 

3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, sklep dekoratormarket.pl udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów dekoratormarket.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych określonej w pkt. 2.2. pkt a) powyżej uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Użytkownika.

 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością sklep dekoratormarket.pl oraz Sklepu w zakresie dekoratormarket.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach dekoratormarket.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

 

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

 

6. Klienci mogą przeglądać dekoratormarket.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

 

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w dekoratormarket.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

 

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez sklep dekoratormarket.pl oraz Sklep i za zgodą Klientów.

 

9. W przypadku uzyskania przez sklep dekoratormarket.pl lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z dekoratormarket.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, sklep dekoratormarket.pl lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 

10. Sklep dekoratormarket.pl oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz przepisów krajowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy sklep dekoratormarket.pl lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez sklep dekoratormarket.pl lub Sklep danych osobowych innemu niż sklep dekoratormarket.pl lub Sklep administratorowi danych.

 

11. Sklep dekoratormarket.pl oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Sklep dekoratormarket.pl oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Sklep dekoratormarket.pl lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec sklepu dekoratormarket.pl lub Sklepu. lub też gdy sklep dekoratormarket.pl lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w sklepie dekoratormarket.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 

12. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

 

13. Sklep dekoratormarket.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

14. Sklep dekoratormarket.pl stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z dekoratormarket.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z dekoratormarket.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka prywatności zamieszczona na stronie.

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 2

 

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy Ci wyłącznie kwotę za zwrócone produkty odejmując koszt usługi kurierskiej w kwocie 40 zł. 
W przypadku nieodebrania opłaconej paczki klient zostanie obciążony kosztami wykonanej usługi w kwocie 40 zł brutto.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

 

Przesyłkę nadaj na adres:
Dekorator market
ul. starowiejska 23
22-400 Zamość

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

 

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

 

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

 

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

dekoratormarket.pl
ul. starowiejska 23
22-400 Zamość

Salon@DekoratorMarket.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu